Założenia Programowe ZPP PO

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Przemysłu Obronnego będzie podejmował następujące działania w interesie małych, średnich i dużych firm z sektora obronnego:

 

1. Wprowadzenie i bieżące aktualizowanie strategii rozwoju krajowego przemysłu zbrojeniowego.
2. Promowanie dialogu pomiędzy Siłami Zbrojnymi i przemysłem obronnym w procesie formułowania potrzeb Sił Zbrojnych.
3. Dążenie do ujednolicenia, uproszczenia i przyśpieszenia procedur zakupowych związanych z pozyskiwaniem uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
4. Nowelizacja ustawy offsetowej w kierunku większego zabezpieczenia interesów offsetobiorców.
5. Wprowadzenie preferencyjnej polityki podatkowej dla firm z sektora obronnego.
6. Wsparcie działalności eksportowej polskiego przemysłu obronnego, w tym:
• zwiększanie poziomu gwarancji kredytowych,
• wprowadzenie systemu sprzedaży produktów polskich firm zbrojeniowych za pośrednictwem organów Państwa (program analogiczny do amerykańskiego rozwiązania Foreign Military Sales),
• szersze korzystanie z instrumentów dyplomacji ekonomicznej przez wsparcie eksportu i promocji krajowego przemysłu obronnego poprzez polskie placówki dyplomatyczne, izby gospodarcze, misje handlowe i szersze korzystanie z możliwości, jakie dają postanowienia umów międzyrządowych o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
7. Oparcie o potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego realizacji kolejnych programów modernizacji technicznej SZ RP oraz zakupów sprzętu, uzbrojenia i amunicji dla formacji Obrony Terytorialnej.
8. Aktywny udział w formułowaniu programów operacyjnych przewidzianych w rządowym „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.
9. Zwiększenie skuteczności i wysokości finansowania działalności badawczo-rozwojowej w sektorze obronnym.
10. Większe wykorzystanie potencjału uczelni wyższych i instytutów badawczo-rozwojowych m.in. poprzez zapewnienie stabilnego wsparcia finansowego państwa.
11. Zwiększenie możliwości transferu polskich technologii wojskowych do sektora prywatnego.
12. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących sektora obronnego.
13. Organizowanie branżowych szkoleń, warsztatów i konferencji dla członków związków.
14. Wspieranie członków związku w sprawach wchodzących w zakres działania ZPP PO.

Partnerzy